V Skiturowy Memoriał im. Edwarda Hudziaka 27.01.2018