Skip to content

Niemalże historyczna chwila na karcie historii BgPN! Babia zostaje otwarta dla zimowych sportów ⛷️⛷️

Ogłaszamy, że od dnia 4 lutego udostępniamy szlaki dla narciarzy na terenie Parku.

Rok ten jest rokiem pilotażowym, będziemy się bacznie przyglądać jak narciarze stosują się do zasad przestrzegając regulamin Parku.

Przypominamy o zasadach poruszania się na nartach zawartych w regulaminie udostępniania turystycznego w BgPN.

Turystyka narciarska może odbywać się wyłącznie po trasach narciarskich, ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. http://www.bgpn.pl/turystyka/regulamin-dla-zwiedzajacych

Udostępnianie obszaru Parku do poruszania się na nartach możliwe jest jedynie przy odpowiedniej pokrywie śniegu oraz z zapewnieniem ochrony zwierząt, nie później niż do 31 marca. O terminie rozpoczęcia i zakończenia udostępniania BgPN dla turystyki narciarskiej poinformuje z tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych oraz na stronie www.bgpn.pl.

Utrzymanie tras narciarskich ogranicza się wyłącznie do usuwania drzew zagrażających i drzew powalonych na szlak.

Osoby poruszające się na nartach po trasach narciarskich zobowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, w sposób szczególny do:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu;

2) dostosowania swoich zamierzeń i planów do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru, stosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z zagrożenia lawinowego;

3) używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności;

4) bezzwłocznego informowania służby GOPR o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Na szlakach pieszych udostępnionych do uprawiania turystyki narciarskiej obowiązuje pierwszeństwo ruchu pieszego.

Na trasach narciarskich obowiązuje zakaz poruszania się pieszo, w tym również na rakietach śnieżnych (trasa narciarska: Krowiarki – Sokolica – Krowiarki; trasa narciarska Markowe Szczawiny – Zawoja Markowa na odcinku Dejakowe Szczawiny – Dolny Płaj).

Dla turystów poruszających się na nartach dopuszczalne jest odejście od szlaku na odległość do 30 m w każdą stronę w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku szlaków wspólnych odstępstwo od szlaków dotyczy wyłącznie turysty poruszającego się na nartach.

Z uwagi na potrzeby ochrony przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających, niektóre szlaki mogą zostać okresowo zamknięte dla narciarskiego ruchu turystycznego.